Tipus de terres i feines

Una mostra d'un terra de tova, recuperada
 

Polit de formigó
 
 
Paviment de rajola catalana

 
Treballs de sanejament i millora al paviment de terrazo del Pavelló Esportiu d'Olot.
 
 

 
Restauració i poliment d'un paviment centenari a Barcelona
 

El granit - el granito
El més dur. Quars, feldspat i mica, entre altres minerals, fan que sigui tan dur; pràcticament és immutable al desgast i a la corrosió. Amb un manteniment adequat és pràcticament "etern".

Un consell: Feu-ne el manteniment amb líquids especials per a granit, ja que el reforcen i fan que sigui més fàcil la seva conservació. Aquesta feina l’ha de fer un polidor, i no és cara. Per altra banda, els preus del granit varien molt.

El más duro. Cuarzo, feldespato y mica, entre otros minerales, hacen que sea tan duro; prácticamente es inmutable al desgaste y ala corrosión. Con un mantenimiento adecuado es prácticamente "eterno".

Un consejo: Haga su mantenimiento con líquidos especiales para granito, ya que lo refuerzan y hacen que sea más fácil su conservación. Este trabajo lo realiza un pulidor, y no es caro. Por otra parte, los precios del granito varían mucho.

Marbres - mármol
El marbre és un material noble, sinònim de qualitat. Sempre s’ha dit que una casa amb marbre al terra i les portes de roure és una casa de senyors. Mai passa de moda... Podria estar hores parlant de les seves virtuts, però no cal: quan entreu en un lloc on hi ha marbre es nota. A més, no és tan car, informeu-vos-en bé.

El mármol es un material noble, sinónimo de calidad. Siempre se ha dicho que una casa con mármol en el suelo y las puertas de roble es una casa de señores. Nunca pasa de moda ... Podría estar horas hablando de sus virtudes, pero no hace falta : cuando entráis en un lugar donde hay mármol se nota. Además, no es tan caro, informase  bien.

Parquet
Formigó

El formigó lliscat està de moda, ja que és mol barat. Se n’estan col·locant en locals, habitatges, etc. Un consell: Si el terra, a més, està ben abrillantat, dóna una sensació de més qualitat, també es taca menys i és de molt fàcil manteniment.

El formigó polit és una altra història. Si teniu intenció de posar-ne demaneu informació, però NO pas a un constructor, ni a un arquitecte o aparellador, ni a un decorador; parleu-ne amb un polidor.

Preu del formigo polit . . . . . . . . . . . .         8   € m2
Preu de formigo rebaixat i polit . . . . . .    16  € m2
Preu del formigo abrillantat . . . . . . . . .    3,5 € m2

Treball paviment formigó
Formigó  abrillantat
El hormigón enlucido está de moda, ya que es muy barato. Se están colocando en locales, viviendas, etc. Un consejo: Si el suelo, además, está bien abrillantado, da una sensación de mayor calidad, también se mancha menos y es de muy fácil mantenimiento. El hormigón pulido es otra historia. Si tiene intención de ponerlo solicite información, pero NO  a un constructor, ni a un arquitecto o aparejador, ni a un decorador; hable de ello con un pulidor.

Precio del hormigón pulido. . . . . . . . . . . . € 8 m2 
Precio de hormigón rebajado y pulido. . . . . . € 16 m2 
Precio del hormigon abrillantado. . . . . . . . . € 3,5 m2

Terratzo - terrazo

El millor material per fer terres. Com ho sé? Fa més de 30 anys que polim paviments i sempre que treballem un terratzo és una meravella, sempre quedes bé. Sofert, agraït, dur, aguanta el que faci falta. Hospitals, jutjats, centres comercials, habitatges, etc., en són una bona mostra.

 Treball terratzo abrillantat
El mejor material para hacer suelos . ¿Cómo lo sé? Hace más de 30 años que pulimos pavimentos y siempre que trabajamos un terrazo es una maravilla, siempre quedas bien. Sufrido, agradecido, duro, aguanta lo que haga falta. Hospitales, juzgados, centros comerciales, viviendas, etc., Son una buena muestra.

Mossaic hidráulic - Mosaico hidraulico

Basalt - BasaltoTerres Pintats - Suelos Pintados

quant es tracta de pintar un terre, mols factors intervenen amb la seva realització, des de la temperatura, humitats, estat del paviment , etc.. Per aixo nosaltres abans de pintar un paviment , el sanegem , diamantem, reparem ,sallem. Només quant creiem que el terra esta en perfectes condicions, passem ala fase de pintat sempre amb emprimació i pintura epoxi de dos components, amb la millor garantia. Un terra pintat correctament, pot ser una bona solucio. Des de 9,90€ m2.

Terres Pintats
Cuando se trata de pintar un suelo , moles factores intervienen con su realización, desde la temperatura, humedad , estado del pavimento, etc .. Por eso nosotros antes de pintar un pavimento , lo saneamos , diamantamos , reparamos , Sellamos , Sólo cuando creemos que el suelo está en perfectas condiciones, pasamos ala fase de pintado siempre con imprimación y pintura epoxi de dos componentes, con la mejor garantía. Un suelo pintado correctamente, puede ser una buena solución. Des de 9,90€ m2.

Toba i rajola - Toba y rajola

La toba i rajola porta'n tota la vida en els terres de les cases. Avui en dia les trobem amb masies i pisos i cases restaurades, i també amb paviments nous que volen un terra com els d'abans. Tant si és nou o restaurat la toba i rajola tenen que ser tractades, de forma que el dia a dia del seu manteniment sigui faci'l . Nosaltres la sanejam amb màquines i la tractem amb enduridor i tapaporus per donar-li mes resistència i que no es taqui fàcilment, després un tractament amb oli-sec per donar-li la textura de la toba i per ultim amb unes ceres naturals per un bon acabat i de faci'l manteniment.

Toba i rajola
La toba y rajola llevan toda la vida en los suelos de las casas. Hoy en día las encontramos en masias , pisos y casas restauradas , y también con pavimentos nuevos que quieren un suelo como los de antes. Tanto si es nueva o restaurada la toba tienen que ser tratada de forma que el día a día de su mantenimiento sea fácil. Nosotros la saneamos con máquinas y la tratamos con endurecedor y tapa poros para darle mas resistencia y que no se manche fácilmente, tras un tratamiento con aceite - seco para darle la textura de la toba y por último con unas ceras naturales para un buen acabado y de fácil mantenimiento.

Toba de pagès

Toba de pagès

Servei de manteniment - Servició de mantenimiento


Mantenir els terres en les millors condicions no és car. Com més sovint es repassen, més fàcil resulta i més barat; si es va esperant i ajornant el manteniment, més deteriorat està i més car surt.

Mosaic hidràulic restaurat
Mantener los suelos en las mejores condiciones no es caro. Cuanto más a menudo se repasan, más fácil y barato resulta , si se espera y aplaza el mantenimiento, más deteriorado está y más caro sale.